Book, Color And Learn The Letters MARY ABC's

$1.49

Shipping calculated at checkout.

Only 18 pieces in stock!

!!!Armenian Language!

MARY ABCs contains Armenian letters with dotted lines the child can connect to see the letters and color them. Each letter also shows children's favorite cartoon hero starting with this letter which also needs to be painted. Particles are also given with letters so that after coloring and getting to know the letter, the child could learn writing. This ABC is a unique way for learning and remembering Armenian letters.

ԱՅԲՈՒԲԵՆ-ում տրված են հայերենի տառերը՝ կետագծերով, որոնք երեխան իրար միացնելուց հետո ստանում է տառը և սկսում գունավորել այն: Ամեն տառի հետ տրված են նաև այդ տառով սկսվող, երեխաների սիրած մուլտ հերոս, որը ևս պետք է գունավորել: Տառերի հետ տրված են նաև մասնիկներ, որպեսզի գունավորելով տառին ծանոթանալուց հետո երեխան սովորի նաև այն գրել: ԱՅԲՈՒԲԵՆ-ը հայոց տառերի ուսուցման, մտապահման մի յուրահատուկ միջոց է:

......NEW!!!

You may also like

Recently viewed