Talking Alphabet

$16.25

Shipping calculated at checkout.

!!!Armenian Language!

The talking alphabet created by the order of Mankan company teaches letters, words corresponding to the letter, quatrains, colors. At the end asks how the child perceive the information.

Հատուկ «Մանկան» ընկերության պատվերով ստեղծված խոսող այբուբենը սովորեցնում է տառերը, տառին համապատասխան բառերը, քառատողեր, գույներ: Ավարտին հարցնում է, թե որքանով է երեխան լավ ընկալել ինֆորմացիան:

......NEW!!!

You may also like

Recently viewed