Educational Games LEARNING ENGLISH

$7.40

Shipping calculated at checkout.

Only 46 pieces in stock!

!!!Armenian Language!

Thanks to this game children will quickly and easily learn and develop their English. At the same time, the game would develop children's attention, memory, and ability to quickly focus. The game can be played in different ways that makes learning more interesting.

Այս խաղի օգնությամբ երեխաները արագ և հեշտ կսովորեն ու կզարգացնեն անգլերենը: Միևնույն ժամանակ, խաղը կզարգացնի երեխաների ուշադրությունը, հիշողությունը, արագ կողմնորոշվելու ունակությունը: Խաղը հնարավոր է խաղալ մի քանի տարբերակով, ինչն անելի հետաքրքիր կդարձնի ուսուցումը:

......

You may also like

Recently viewed