BIGPSTIC products

Քրիստոնեություն

Login to see prices

Only 18 pieces in stock!

!!! Armenian language!!!

The game is a wonderful way to improve your child's knowledge. It includes a map, checkers և playing cards, in which if you answer the questions correctly, you can move the checker through the map. The winner is the one who reaches the endpoint first.

Խաղը հրաշալի տարբերակ է բարելավելու փոքրիկի գիտելիքները։ Այն ներառում է քարտեզ, խաղաքարեր և խաղաքարտեր, որոնց վրա նշված հարցերին ճիշտ պատասխանելու դեպքում կարելի է առաջ շարժել խաղաքարը քարտեզով։ Հաղթում է նա, ով առաջինն է հասնում վերջնակետին։

......

You may also like

Recently viewed