Board Game What Is It?

$3.95

Shipping calculated at checkout.

!!!Armenian Language!

The game is intended for 1-4 players or teams over 6 years old. The game includes one big colored board, cards with 84 riddles of 3 levels of complexity and 3 chips. The complexity of the riddle depends on its color. If the player correctly guesses the answer to the riddle, he/she moves forward on the board according to the color of the riddle card.

Խաղը նախատեսված է 6 տարեկան և 6 տարեկանից բարձր 1-4 խաղացողի կամ թիմերով խաղալու համար: Խաղում կա գեղեցիկ գունազարդված մեկ մեծ խաղատախտակ, բարդոթյան 3 աստիճանի 84 հանելուկներով քարտեր և 3 խաղաքարեր: Հանելուկների բարդության աստիճանը առանձնացված է գույներով: Խաղացողը հանելուկի պատասխանը ճիշտ գուշակելու դեպքում խաղատածտակի վրա առաջ է գում այդ հանելուկի քարտի գույնին համապատասխան քանակի քայլերով:

......

You may also like

Recently viewed