Book For The Youngest, Home Animals + Poetry

$2.72

Shipping calculated at checkout.

Only 21 pieces in stock!

!!!Armenian Language!

The book is designed for the little ones. With the help of this illustrated book, children will learn about pets and their cubs, find out where these animals live and what they eat, and also learn poems about these pets.

Գիրքը նախատեսված է ամենափոքրիկների համար: Այս պատկերազարդ գրքի օգնությամբ երեխաները կծանոթանան ընտանի կենդանիներին և դրանց ձագերին, կստանան տեղեկություններ, թե որտեղ են ապրում այդ կենդանիները և ինչով են սնվում, ինչպես նաև կսովորեն ընտանի կենդանիների մասին բանաստեղծություններ:

You may also like

Recently viewed