Book For The Youngest, Wild Animals + Poetry

$2.70

Shipping calculated at checkout.

Only 41 pieces in stock!

!!!Armenian Language!

The book is designed for the little ones. With the help of this illustrated book, children will learn about wild animals and their cubs, find out where these animals live and what they eat, and also learn poems about these wild animals. Գիրքը նախատեսված է ամենափոքրիկների համար:

Այս պատկերազարդ գրքի օգնությամբ երեխաները կծանոթանան վայրի կենդանիներին և դրանց ձագերին, կստանան տեղեկություններ, թե որտեղ են ապրում այդ կենդանիները և ինչով են սնվում, ինչպես նաև կսովորեն վայրի կենդանիների մասին բանաստեղծություններ:

You may also like

Recently viewed