GAME SECRETS OF THE UNIVERSE

$7.54

Shipping calculated at checkout.

Only 9 pieces in stock!

!!!Armenian Language!

The game is designed for school-age children. It can be played with 2-8 participants or teams. The aim of the game is to enrich and strengthen children's knowledge about the universe. The game has 7 boards, 70 basic and 14 additional questions. The player who gives a correct answer to the main question, places a chip on the picture of the answer to that question on his/her board. Խաղը նախատեսված է դպրոցահասակ երեխաների համար:

Այն կարելի է խաղալ 2-8 մասնակցով կամ թիմերով: Խաղի նպատակն է հարստացնել ու ամրապնդել երեխաների գիտելիքները տիեզերքի մասին: Խաղում կան 7 խաղատախտակ, 70 հիմնական և 14 լրացուցիչ հարցեր: Հիմնական հարցին ճիշտ պատասխանողը պետք է իր խացատախտակի այդ հարցի պատասխանի նկարի վրա դնի մի խաղաքար:

......

You may also like

Recently viewed