Intellectual Game, PIRATES' ADVENTURE

$3.95

Shipping calculated at checkout.

!!!Armenian Language!

The game is designed for 4 players over 7 years. There are 84 intellectual questions on geography, history, sports, etc. Children as pirates will enrich and strengthen their knowledge, developing memory and logic. The one with the more correct answers is the winner. There are 84 cards with questions, 1 large game board and six red, green, yellow chips each color.

Խաղը նախատեսված է 7 տարեկանից մեծ 4 խացողի համար: Խաղում կան 84 ինտելեկտուալ հարցեր՝ աշխարհագրությունից, պատմությունից, սպորտից և այլն: Խաղին մասնակցելով որպես ծովահեններ, երեխաները կհարստացնեն ու կամրապնդեն իրենց գիտելիքները, կզարգացնեն հիշողությունն ու միտքը: Հաղթում է նա, ում ճիշտ պատասխանները ամենաշատն են: Խաղում կան 84 հարցերով քարտեր, 1 մեծ խաղատախտակ և 6-ական կարմիր, կանաչ, դեղին ֆիշկաներ:

......

You may also like

Recently viewed