"Let's Learn To Read And Count Collection Of Educational Cards

$6.66

Shipping calculated at checkout.

Only 43 pieces in stock!

!!! Armenian Language !!!

This beautiful box contains colorful cards with which will help children learn numbers, letters, arithmetic signs. There are also counting sticks, logical problems, and tongue twisters.

Այս գեղեցիկ տուփի մեջ դրված են գունազարդ քարտեր, որոնց օգնությամբ երեխաները կսովորեն թվերը, տառերը, թվաբանական նշանները: Կան նաև հաշվեձողեր, տրամաբանական խնդիրներ ու շուտասելուկներ:

.....

You may also like

Recently viewed