Teaching Game Seasons

$7.41

Shipping calculated at checkout.

!!!Armenian Language!

This educational game is for pre-school and primary school children. The goal of the game is to stimulate the process of environmental education, develop related speech, and enrich the vocabulary. There are 4 play boards of A3 format with plot images of the seasons and 56 illustrated card. Each of these cards the players must place on the game board of the right season. Approved by the Ministry of Education and Science of the Republic of Armenia.

Ուսուցողական այս խաղը նախատեսված է նախադպրոցական և տարրական դպրոցի երեխաների համար: Խաղի նպատակն է խթանել էկոլոգիական դաստիարակության գործընթացը, զարգացնել կապակցված խոսքը, հարստացնել բառապաշարը: Խաղում կան տարվա եղանակների սյուժետային նկարներով A3 չափի 4 խաղադաշտեր և 56 նկարազարդ քարտեր, որոնցից յուրաքանչյուրը խաղացողները պետք է դնեն համապատասխան եղանակի խաղադաշտի վրա: Երաշխավորված է ԿԳՆ-ի կողմից:

......

You may also like

Recently viewed