"WORLD OF ANIMALS" Educational Game

$3.69

Shipping calculated at checkout.

Only 1 piece in stock!

!!!Armenian Language!!!

The game is designed for 1-5 players over 4 y.o. With the help of this game, children will learn useful information about animals, enrich their knowledge, developing attention and memory. The game is according to the lotto principle. The leader takes one random card with a question, reads the question. The player who answers the question correctly takes this card and puts it in its place on the board. The winner is the one who will first collect cards with images of animals on his board.

Խաղը նախատեսված է 4 տարեկանից բարձր 1-5 խաղացողի համար: Խաղի օգնությամբ երեխաները կսովորեն կենդանիների մասին հետաքրքրաշարժ տեղեկություններ՝ հարստացնելով գիտելիքները, կզարգանա նրան ուշադրությունը, հիշողությունը: Խաղում են լոտոյի սկզբունքով՝ խաղավարը վերցնում է հարցերով քարտերից կամայական մեկը, կարդում վրան գրված հարցը: Հարվին ճիշտ պատասխանող խաղացողը վերցնում է այդ քարտը և դնում խաղատախտակի իր տեղում: Հաղթում է նա, ով առաջինն է քարտերով ծածկում կենդանիների նկարներով իր խաղատախտակը:

......

You may also like

Recently viewed